array — Efektywne tablice wartości numerycznych


Ten moduł definiuje typ przedmiotu który może w zwarty sposób reprezentować tabelę podstawowych wartości: znaków, liczb całkowitych, liczb zmiennoprzecinkowych. Tablice są typami sekwencyjnymi i zachowują się bardzo podobnie do list, z wyjątkiem tego, że typy przedmiotów zachowanych w nich są ograniczone. Typ jest określony w czasie tworzenia przedmiotu przez użycie kodu typu który jest pojedynczym znakiem. Następujące kody typów są określone:

kod typu

typ języka C

typ Pythona

minimalny rozmiar w bajtach

notatki

'b'

typ znakowy z bitem znaku

int

1

'B'

nieoznaczony typ znakowy

int

1

'u'

wchar_t

znak Unicode

2

(1)

'h'

oznaczony typ krótki

int

2

'H'

nieoznaczony typ krótki

int

2

'i'

oznaczony typ int

int

2

'I'

nieoznaczony typ int

int

2

'I'

oznaczony typ długi

int

4

'L'

nieoznaczony typ długi

int

4

'q'

signed long long

int

8

'Q'

unsigned long long

int

8

'f'

float

float

4

'd'

typ (double) zmiennoprzecinkowy podwójnej precyzji

float

8

Uwagi:

  1. It can be 16 bits or 32 bits depending on the platform.

    Zmienione w wersji 3.9: array('u') now uses wchar_t as C type instead of deprecated Py_UNICODE. This change doesn’t affect its behavior because Py_UNICODE is alias of wchar_t since Python 3.3.

    Zdezaprobowane w wersji 3.3, zostanie usunięte w wersji 4.0.

The actual representation of values is determined by the machine architecture (strictly speaking, by the C implementation). The actual size can be accessed through the array.itemsize attribute.

The module defines the following item:

array.typecodes

Ciąg ze wszystkimi dostępnymi kodami typów.

Moduł definiuje następujący typ:

class array.array(typecode[, initializer])

A new array whose items are restricted by typecode, and initialized from the optional initializer value, which must be a bytes or bytearray object, a Unicode string, or iterable over elements of the appropriate type.

If given a bytes or bytearray object, the initializer is passed to the new array’s frombytes() method; if given a Unicode string, the initializer is passed to the fromunicode() method; otherwise, the initializer’s iterator is passed to the extend() method to add initial items to the array.

Array objects support the ordinary sequence operations of indexing, slicing, concatenation, and multiplication. When using slice assignment, the assigned value must be an array object with the same type code; in all other cases, TypeError is raised. Array objects also implement the buffer interface, and may be used wherever bytes-like objects are supported.

Raises an auditing event array.__new__ with arguments typecode, initializer.

typecode

Znak kodujący typ używany do tworzenia tabeli.

itemsize

długość w bajtach (kęsach) jednego elementu tabeli w wewnętrznym przedstawieniu.

append(x)

Dodaj nowy element o wartości x na koniec tabeli.

buffer_info()

Return a tuple (address, length) giving the current memory address and the length in elements of the buffer used to hold array’s contents. The size of the memory buffer in bytes can be computed as array.buffer_info()[1] * array.itemsize. This is occasionally useful when working with low-level (and inherently unsafe) I/O interfaces that require memory addresses, such as certain ioctl() operations. The returned numbers are valid as long as the array exists and no length-changing operations are applied to it.

Informacja

Gdy używa się tablic z kodu napisanego w języku C lub C++ (jedyna droga aby efektywnie skorzystać z tej informacji), to jest to bardziej sensowne aby użyć sprzęgu przestrzeni wymiany który jest wspierany przez przedmioty tablicowe. Ten sposób postępowania jest utrzymywany dla wstecznej zgodności i powinien być pomijany w nowym kodzie. Sprzęg przestrzeni wymiany jest opisany w Buffer Protocol.

byteswap()

Zmienia kolejność bajtów wszystkich elementów tablicy. Wspierane tylko dla wartości których rozmiar to 1, 2, 4, lub 8 bajtów; dla innych typów wartości zgłaszany jest wyjątek RuntimeError. Jest to użyteczne gdy wczytuje się dane z pliku zapisanego na maszynie o odmiennym porządku bajtów.

count(x)

Zwróć liczbę wystąpień x w tablicy.

extend(iterable)

Przyklej elementy z przedmiotu iterowalnego na koniec tablicy. Jeśli iterowalny jest kolejną tablicą, musi mieć dokładnie ten sam typ kodu; Jeśli nie, wyjątek TypeError będzie zgłoszony. Jeśli iterowalny nie jest tablicą, musi być iterowalny i jego elementy muszą być właściwego typu aby mogły być doklejone do tablicy.

frombytes(buffer)

Appends items from the bytes-like object, interpreting its content as an array of machine values (as if it had been read from a file using the fromfile() method).

Nowe w wersji 3.2: fromstring() is renamed to frombytes() for clarity.

fromfile(f, n)

Read n items (as machine values) from the file object f and append them to the end of the array. If less than n items are available, EOFError is raised, but the items that were available are still inserted into the array.

fromlist(list)

Doklej elementy z listy. To jest równoważne z for x in list: a.append(x) z wyjątkiem tego, że jeśli wystąpi błąd typu, tablica pozostanie niezmieniona.

fromunicode(s)

Extends this array with data from the given Unicode string. The array must have type code 'u'; otherwise a ValueError is raised. Use array.frombytes(unicodestring.encode(enc)) to append Unicode data to an array of some other type.

index(x[, start[, stop]])

Return the smallest i such that i is the index of the first occurrence of x in the array. The optional arguments start and stop can be specified to search for x within a subsection of the array. Raise ValueError if x is not found.

Zmienione w wersji 3.10: Added optional start and stop parameters.

insert(i, x)

Wstaw nowy element o wartości x w tabeli przed pozycją i. Ujemne wartości są traktowane jako będące odniesieniem do pozycji od końca tabeli.

pop([i])

Usuwa element o indeksie i z tablicy i zwraca go. Opcjonalny parametr domyślnie jest -1, tak aby domyślnie ostatni element był usuwany i zwracany.

remove(x)

Usuń pierwsze wystąpienie x w tabeli.

reverse()

Odwróć kolejność elementów w tabeli.

tobytes()

Convert the array to an array of machine values and return the bytes representation (the same sequence of bytes that would be written to a file by the tofile() method.)

Nowe w wersji 3.2: tostring() is renamed to tobytes() for clarity.

tofile(f)

Write all items (as machine values) to the file object f.

tolist()

Zamień tabelę na zwykłą listę o tych samych elementach.

tounicode()

Convert the array to a Unicode string. The array must have a type 'u'; otherwise a ValueError is raised. Use array.tobytes().decode(enc) to obtain a Unicode string from an array of some other type.

The string representation of array objects has the form array(typecode, initializer). The initializer is omitted if the array is empty, otherwise it is a Unicode string if the typecode is 'u', otherwise it is a list of numbers. The string representation is guaranteed to be able to be converted back to an array with the same type and value using eval(), so long as the array class has been imported using from array import array. Variables inf and nan must also be defined if it contains corresponding floating point values. Examples:

array('l')
array('u', 'hello \u2641')
array('l', [1, 2, 3, 4, 5])
array('d', [1.0, 2.0, 3.14, -inf, nan])

Zobacz także

Module struct

Pakowanie i odpakowanie jednorodnych danych binarnych.

Module xdrlib

Pakowanie i odpakowanie Danych Zewnętrznej Reprezentacji (XDR) ( - z ang. - External Data Representation) jak używano w pewnych systemach zewnętrznego wywoływania procedur.

NumPy

The NumPy package defines another array type.