Funkcje wbudowane

Interpreter Pythona ma wbudowane wiele funkcji i typów, które zawsze są dostępne. Spisane są tutaj w kolejności alfabetycznej.

Funkcje wbudowane

abs()

delattr()

hash()

memoryview()

set()

all()

dict()

help()

min()

setattr()

any()

dir()

hex()

next()

slice()

ascii()

divmod()

id()

object()

sorted()

bin()

enumerate()

input()

oct()

staticmethod()

bool()

eval()

int()

open()

str()

breakpoint()

exec()

isinstance()

ord()

sum()

bytearray()

filter()

issubclass()

pow()

super()

bytes()

float()

iter()

print()

tuple()

callable()

format()

len()

property()

type()

chr()

frozenset()

list()

range()

vars()

classmethod()

getattr()

locals()

repr()

zip()

compile()

globals()

map()

reversed()

__import__()

complex()

hasattr()

max()

round()

abs(x)

Zwraca wartość bezwzględną liczby. Argument może być liczbą całkowitą, zmiennoprzecinkową lub obiektem implementującym __abs__(). Jeśli argument jest liczbą zespoloną, zwracany jest jej moduł.

all(iterable)

Zwraca True jeśli wszystkie elementy iterable’a są prawdziwe (lub jeśli iterable jest pusty). Ekwiwalent kodu:

def all(iterable):
  for element in iterable:
    if not element:
      return False
  return True
any(iterable)

Zwraca True jeśli jakikolwiek element iterable’a jest prawdziwy. Jeśli iterable jest pusty, zwraca False. Ekwiwalent kodu:

def any(iterable):
  for element in iterable:
    if element:
      return True
  return False
ascii(object)

Tak jak repr(), zwraca ciąg znaków zawierający reprezentację obiektu, ale wypisuje znaki nie-ASCII w ciągu zwracanym przez repr() przy użyciu escape’ów \x, \u lub \U. Generuje ciąg znaków podobny do tego zwracanego przez repr() w Pythonie 2.

bin(x)

Konwertuje liczbę całkowitą do binarnego ciągu znaków z prefiksem „0b”. Wynik jest poprawnym wyrażeniem Pythona. Jeśli x nie jest pythonowym obiektem int, musi definiować metodę __index__(), która zwraca liczbę całkowitą. Kilka przykładów:

>>> bin(3)
'0b11'
>>> bin(-10)
'-0b1010'

Jeśli prefiks „0b” może nie być pożądany, możesz użyć dowolnego z poniższych sposobów.

>>> format(14, '#b'), format(14, 'b')
('0b1110', '1110')
>>> f'{14:#b}', f'{14:b}'
('0b1110', '1110')

Zobacz też format() po więcej informacji.

class bool([x])

Zwraca wartość boolowską, True lub False. x jest konwertowane przy użyciu standardowej procedury sprawdzania prawdy. Jeśli x jest fałszywe lub pominięte, funkcja zwraca False; w przeciwnym wypadku funkcja zwraca True. Klasa bool jest podklasą int (patrz Numeric Types — int, float, complex). Nie da się tworzyć jej podklas. Jej jedynymi instancjami są False i True (patrz Boolean Values).

Zmienione w wersji 3.7: x jest teraz parametrem positional-only.

breakpoint(*args, **kws)

This function drops you into the debugger at the call site. Specifically, it calls sys.breakpointhook(), passing args and kws straight through. By default, sys.breakpointhook() calls pdb.set_trace() expecting no arguments. In this case, it is purely a convenience function so you don’t have to explicitly import pdb or type as much code to enter the debugger. However, sys.breakpointhook() can be set to some other function and breakpoint() will automatically call that, allowing you to drop into the debugger of choice.

Rzuca auditing event builtins.breakpoint z argumentem breakpointhook.

Nowe w wersji 3.7.

class bytearray([source[, encoding[, errors]]])

Zwraca nową tablicę bajtów. Klasa bytearray jest mutowalną sekwencją liczb całkowitych w zakresie 0 <= x < 256. Ma większość metod mutowalnych sekwencji, opisanych w Mutable Sequence Types, jak również większość metod, które ma typ bytes, patrz Bytes and Bytearray Operations.

Opcjonalny parametr source może być użyty do inicjalizacji tablicy na kilka różnych sposobów:

 • Jeśli jest stringiem, musisz podać również parametr encoding (i opcjonalnie errors); bytearray() konwertuje string na bajty używając str.encode().

 • Jeśli jest liczbą całkowitą, tablica będzie miała taki rozmiar i będzie zainicjowana bajtami zerowymi.

 • If it is an object conforming to the buffer interface, a read-only buffer of the object will be used to initialize the bytes array.

 • Jeśli jest iterablem, musi być iterablem składającym się z liczb całkowitych w zakresie 0 <= x < 256, które są użyte do zainicjowania tablicy.

Bez argumentu tworzona jest tablica o rozmiarze 0.

Zobacz też Binary Sequence Types — bytes, bytearray, memoryview i Bytearray Objects.

class bytes([source[, encoding[, errors]]])

Zwraca nowy obiekt „bytes”, który jest niemutowalną sekwencją liczb całkowitych w zakresie 0 <= x < 256. bytes jest niemutowalną wersją bytearray – ma te same nie-mutujące metody i to samo zachowanie przy odwołaniu do indeksów i slicingu.

Argumenty konstruktora są interpretowane tak jak dla bytearray().

Obiekty bytes mogą być również tworzone z literałami, patrz String and Bytes literals.

Zobacz też Binary Sequence Types — bytes, bytearray, memoryview, Bytes Objects i Bytes and Bytearray Operations.

callable(object)

Zwraca True jeśli argument object jest wywoływalny; False jeśli nie. Jeśli zwraca True, wciąż możliwe jest, że wywołanie się nie powiedzie, ale jeśli jest False, wywołanie obiektu nie powiedzie się nigdy. Zwróć uwagę, że klasy są wywoływalne (wywołanie klasy zwraca nową instancję); instancje są wywoływalne, jeśli ich klasy mają metodę __call__().

Nowe w wersji 3.2: Ta funkcja była wpierw usunięta w Pythonie 3.0 a następnie przywrócona w Pythonie 3.2.

chr(i)

Zwraca ciąg znaków reprezentujący znak, którego punktem kodowym Unicode jest liczba całkowita i. Na przykład chr(97) zwraca ciąg znaków 'a', a chr(8364) zwraca ciąg '€'. Jest odwrotnością ord().

Poprawnym zakresem argumentu są wartości od 0 do 1 114 111 (0x10FFFF w systemie szesnastkowym). Dla i poza tym zakresem zostanie rzucony ValueError.

@classmethod

Przekształć metodę w metodę klasową.

Metoda klasowa dostaje klasę implicité jako pierwszy argument, tak jak metoda instancji dostaje instancję. Aby zadeklarować metodę klasową, użyj idiomu:

class C:
  @classmethod
  def f(cls, arg1, arg2): ...

Forma @classmethod jest dekoratorem funkcji – szczegóły znajdziesz w Function definitions.

Metoda klasowa może być wywoływana albo na klasie (jak C.f()) albo na instancji (jak C().f()). Instancja jest ignorowana, brana jest pod uwagę tylko jej klasa. Jeśli metoda klasowa jest wywołana dla klasy dziedziczącej, obiekt klasy dziedziczącej jest przekazywany jako pierwszy argument.

Metody klasowe różnią się od statycznych metod C++ lub Javy. Jeśli chcesz takie, sprawdź staticmethod() w tej sekcji. Więcej informacji o metodach klasowych znajdziesz w The standard type hierarchy.

Zmienione w wersji 3.9: Metody klasowe mogą teraz opakowywać inne deskryptory, takie jak property().

compile(source, filename, mode, flags=0, dont_inherit=False, optimize=-1)

Kompiluje źródło do obiektu kodu lub AST. Obiekty kodu mogą wyć wykonywane przy użyciu exec() lub eval(). źródło może być zwykłym ciągiem znaków, ciągiem bajtów lub obiektem AST. W dokumentacji modułu ast znajdziesz informacje o tym jak pracować z obiektami AST.

Argument filename powinien dawać plik, z którego kod został przeczytany; przekaż jakąś rozpoznawalną wartość, jeśli nie został przeczytany z pliku (często używa się '<string>').

Argument mode określa, jaki rodzaj kodu ma zostać skompilowany; może mieć wartość 'exec' jeśli źródło składa się z sekwencji instrukcji, 'eval' jeśli składa się z jednego wyrażenia lub 'single' jeśli składa się z jednej interaktywnej instrukcji (w ostatnim przypadku, instrukcje wyrażeń, które ewaluują się do czegoś innego niż None, zostaną wydrukowane na standardowe wyjście).

The optional arguments flags and dont_inherit control which compiler options should be activated and which future features should be allowed. If neither is present (or both are zero) the code is compiled with the same flags that affect the code that is calling compile(). If the flags argument is given and dont_inherit is not (or is zero) then the compiler options and the future statements specified by the flags argument are used in addition to those that would be used anyway. If dont_inherit is a non-zero integer then the flags argument is it – the flags (future features and compiler options) in the surrounding code are ignored.

Compiler options and future statements are specified by bits which can be bitwise ORed together to specify multiple options. The bitfield required to specify a given future feature can be found as the compiler_flag attribute on the _Feature instance in the __future__ module. Compiler flags can be found in ast module, with PyCF_ prefix.

The argument optimize specifies the optimization level of the compiler; the default value of -1 selects the optimization level of the interpreter as given by -O options. Explicit levels are 0 (no optimization; __debug__ is true), 1 (asserts are removed, __debug__ is false) or 2 (docstrings are removed too).

This function raises SyntaxError if the compiled source is invalid, and ValueError if the source contains null bytes.

If you want to parse Python code into its AST representation, see ast.parse().

Raises an auditing event compile with arguments source and filename. This event may also be raised by implicit compilation.

Informacja

When compiling a string with multi-line code in 'single' or 'eval' mode, input must be terminated by at least one newline character. This is to facilitate detection of incomplete and complete statements in the code module.

Ostrzeżenie

It is possible to crash the Python interpreter with a sufficiently large/complex string when compiling to an AST object due to stack depth limitations in Python’s AST compiler.

Zmienione w wersji 3.2: Allowed use of Windows and Mac newlines. Also input in 'exec' mode does not have to end in a newline anymore. Added the optimize parameter.

Zmienione w wersji 3.5: Previously, TypeError was raised when null bytes were encountered in source.

Nowe w wersji 3.8: ast.PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT can now be passed in flags to enable support for top-level await, async for, and async with.

class complex([real[, imag]])

Return a complex number with the value real + imag*1j or convert a string or number to a complex number. If the first parameter is a string, it will be interpreted as a complex number and the function must be called without a second parameter. The second parameter can never be a string. Each argument may be any numeric type (including complex). If imag is omitted, it defaults to zero and the constructor serves as a numeric conversion like int and float. If both arguments are omitted, returns 0j.

For a general Python object x, complex(x) delegates to x.__complex__(). If __complex__() is not defined then it falls back to __float__(). If __float__() is not defined then it falls back to __index__().

Informacja

When converting from a string, the string must not contain whitespace around the central + or - operator. For example, complex('1+2j') is fine, but complex('1 + 2j') raises ValueError.

The complex type is described in Numeric Types — int, float, complex.

Zmienione w wersji 3.6: Grouping digits with underscores as in code literals is allowed.

Zmienione w wersji 3.8: Falls back to __index__() if __complex__() and __float__() are not defined.

delattr(object, name)

This is a relative of setattr(). The arguments are an object and a string. The string must be the name of one of the object’s attributes. The function deletes the named attribute, provided the object allows it. For example, delattr(x, 'foobar') is equivalent to del x.foobar.

class dict(**kwarg)
class dict(mapping, **kwarg)
class dict(iterable, **kwarg)

Create a new dictionary. The dict object is the dictionary class. See dict and Mapping Types — dict for documentation about this class.

For other containers see the built-in list, set, and tuple classes, as well as the collections module.

dir([object])

Without arguments, return the list of names in the current local scope. With an argument, attempt to return a list of valid attributes for that object.

If the object has a method named __dir__(), this method will be called and must return the list of attributes. This allows objects that implement a custom __getattr__() or __getattribute__() function to customize the way dir() reports their attributes.

If the object does not provide __dir__(), the function tries its best to gather information from the object’s __dict__ attribute, if defined, and from its type object. The resulting list is not necessarily complete, and may be inaccurate when the object has a custom __getattr__().

The default dir() mechanism behaves differently with different types of objects, as it attempts to produce the most relevant, rather than complete, information:

 • If the object is a module object, the list contains the names of the module’s attributes.

 • If the object is a type or class object, the list contains the names of its attributes, and recursively of the attributes of its bases.

 • Otherwise, the list contains the object’s attributes» names, the names of its class’s attributes, and recursively of the attributes of its class’s base classes.

The resulting list is sorted alphabetically. For example:

>>> import struct
>>> dir()  # show the names in the module namespace 
['__builtins__', '__name__', 'struct']
>>> dir(struct)  # show the names in the struct module 
['Struct', '__all__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
 '__initializing__', '__loader__', '__name__', '__package__',
 '_clearcache', 'calcsize', 'error', 'pack', 'pack_into',
 'unpack', 'unpack_from']
>>> class Shape:
...   def __dir__(self):
...     return ['area', 'perimeter', 'location']
>>> s = Shape()
>>> dir(s)
['area', 'location', 'perimeter']

Informacja

Because dir() is supplied primarily as a convenience for use at an interactive prompt, it tries to supply an interesting set of names more than it tries to supply a rigorously or consistently defined set of names, and its detailed behavior may change across releases. For example, metaclass attributes are not in the result list when the argument is a class.

divmod(a, b)

Take two (non complex) numbers as arguments and return a pair of numbers consisting of their quotient and remainder when using integer division. With mixed operand types, the rules for binary arithmetic operators apply. For integers, the result is the same as (a // b, a % b). For floating point numbers the result is (q, a % b), where q is usually math.floor(a / b) but may be 1 less than that. In any case q * b + a % b is very close to a, if a % b is non-zero it has the same sign as b, and 0 <= abs(a % b) < abs(b).

enumerate(iterable, start=0)

Return an enumerate object. iterable must be a sequence, an iterator, or some other object which supports iteration. The __next__() method of the iterator returned by enumerate() returns a tuple containing a count (from start which defaults to 0) and the values obtained from iterating over iterable.

>>> seasons = ['Spring', 'Summer', 'Fall', 'Winter']
>>> list(enumerate(seasons))
[(0, 'Spring'), (1, 'Summer'), (2, 'Fall'), (3, 'Winter')]
>>> list(enumerate(seasons, start=1))
[(1, 'Spring'), (2, 'Summer'), (3, 'Fall'), (4, 'Winter')]

Equivalent to:

def enumerate(sequence, start=0):
  n = start
  for elem in sequence:
    yield n, elem
    n += 1
eval(expression[, globals[, locals]])

The arguments are a string and optional globals and locals. If provided, globals must be a dictionary. If provided, locals can be any mapping object.

The expression argument is parsed and evaluated as a Python expression (technically speaking, a condition list) using the globals and locals dictionaries as global and local namespace. If the globals dictionary is present and does not contain a value for the key __builtins__, a reference to the dictionary of the built-in module builtins is inserted under that key before expression is parsed. This means that expression normally has full access to the standard builtins module and restricted environments are propagated. If the locals dictionary is omitted it defaults to the globals dictionary. If both dictionaries are omitted, the expression is executed with the globals and locals in the environment where eval() is called. Note, eval() does not have access to the nested scopes (non-locals) in the enclosing environment.

The return value is the result of the evaluated expression. Syntax errors are reported as exceptions. Example:

>>> x = 1
>>> eval('x+1')
2

This function can also be used to execute arbitrary code objects (such as those created by compile()). In this case pass a code object instead of a string. If the code object has been compiled with 'exec' as the mode argument, eval()»s return value will be None.

Hints: dynamic execution of statements is supported by the exec() function. The globals() and locals() functions returns the current global and local dictionary, respectively, which may be useful to pass around for use by eval() or exec().

See ast.literal_eval() for a function that can safely evaluate strings with expressions containing only literals.

Raises an auditing event exec with the code object as the argument. Code compilation events may also be raised.

exec(object[, globals[, locals]])

This function supports dynamic execution of Python code. object must be either a string or a code object. If it is a string, the string is parsed as a suite of Python statements which is then executed (unless a syntax error occurs). 1 If it is a code object, it is simply executed. In all cases, the code that’s executed is expected to be valid as file input (see the section File input in the Reference Manual). Be aware that the nonlocal, yield, and return statements may not be used outside of function definitions even within the context of code passed to the exec() function. The return value is None.

In all cases, if the optional parts are omitted, the code is executed in the current scope. If only globals is provided, it must be a dictionary (and not a subclass of dictionary), which will be used for both the global and the local variables. If globals and locals are given, they are used for the global and local variables, respectively. If provided, locals can be any mapping object. Remember that at module level, globals and locals are the same dictionary. If exec gets two separate objects as globals and locals, the code will be executed as if it were embedded in a class definition.

If the globals dictionary does not contain a value for the key __builtins__, a reference to the dictionary of the built-in module builtins is inserted under that key. That way you can control what builtins are available to the executed code by inserting your own __builtins__ dictionary into globals before passing it to exec().

Raises an auditing event exec with the code object as the argument. Code compilation events may also be raised.

Informacja

The built-in functions globals() and locals() return the current global and local dictionary, respectively, which may be useful to pass around for use as the second and third argument to exec().

Informacja

The default locals act as described for function locals() below: modifications to the default locals dictionary should not be attempted. Pass an explicit locals dictionary if you need to see effects of the code on locals after function exec() returns.

filter(function, iterable)

Construct an iterator from those elements of iterable for which function returns true. iterable may be either a sequence, a container which supports iteration, or an iterator. If function is None, the identity function is assumed, that is, all elements of iterable that are false are removed.

Note that filter(function, iterable) is equivalent to the generator expression (item for item in iterable if function(item)) if function is not None and (item for item in iterable if item) if function is None.

See itertools.filterfalse() for the complementary function that returns elements of iterable for which function returns false.

class float([x])

Return a floating point number constructed from a number or string x.

If the argument is a string, it should contain a decimal number, optionally preceded by a sign, and optionally embedded in whitespace. The optional sign may be '+' or '-'; a '+' sign has no effect on the value produced. The argument may also be a string representing a NaN (not-a-number), or a positive or negative infinity. More precisely, the input must conform to the following grammar after leading and trailing whitespace characters are removed:

sign      ::= "+" | "-"
infinity    ::= "Infinity" | "inf"
nan      ::= "nan"
numeric_value ::= floatnumber | infinity | nan
numeric_string ::= [sign] numeric_value

Here floatnumber is the form of a Python floating-point literal, described in Floating point literals. Case is not significant, so, for example, „inf”, „Inf”, „INFINITY” and „iNfINity” are all acceptable spellings for positive infinity.

Otherwise, if the argument is an integer or a floating point number, a floating point number with the same value (within Python’s floating point precision) is returned. If the argument is outside the range of a Python float, an OverflowError will be raised.

For a general Python object x, float(x) delegates to x.__float__(). If __float__() is not defined then it falls back to __index__().

If no argument is given, 0.0 is returned.

Examples:

>>> float('+1.23')
1.23
>>> float('  -12345\n')
-12345.0
>>> float('1e-003')
0.001
>>> float('+1E6')
1000000.0
>>> float('-Infinity')
-inf

The float type is described in Numeric Types — int, float, complex.

Zmienione w wersji 3.6: Grouping digits with underscores as in code literals is allowed.

Zmienione w wersji 3.7: x jest teraz parametrem positional-only.

Zmienione w wersji 3.8: Falls back to __index__() if __float__() is not defined.

format(value[, format_spec])

Convert a value to a „formatted” representation, as controlled by format_spec. The interpretation of format_spec will depend on the type of the value argument, however there is a standard formatting syntax that is used by most built-in types: Format Specification Mini-Language.

The default format_spec is an empty string which usually gives the same effect as calling str(value).

A call to format(value, format_spec) is translated to type(value).__format__(value, format_spec) which bypasses the instance dictionary when searching for the value’s __format__() method. A TypeError exception is raised if the method search reaches object and the format_spec is non-empty, or if either the format_spec or the return value are not strings.

Zmienione w wersji 3.4: object().__format__(format_spec) raises TypeError if format_spec is not an empty string.

class frozenset([iterable])

Return a new frozenset object, optionally with elements taken from iterable. frozenset is a built-in class. See frozenset and Set Types — set, frozenset for documentation about this class.

For other containers see the built-in set, list, tuple, and dict classes, as well as the collections module.

getattr(object, name[, default])

Return the value of the named attribute of object. name must be a string. If the string is the name of one of the object’s attributes, the result is the value of that attribute. For example, getattr(x, 'foobar') is equivalent to x.foobar. If the named attribute does not exist, default is returned if provided, otherwise AttributeError is raised.

Informacja

Since private name mangling happens at compilation time, one must manually mangle a private attribute’s (attributes with two leading underscores) name in order to retrieve it with getattr().

globals()

Return the dictionary implementing the current module namespace. For code within functions, this is set when the function is defined and remains the same regardless of where the function is called.

hasattr(object, name)

The arguments are an object and a string. The result is True if the string is the name of one of the object’s attributes, False if not. (This is implemented by calling getattr(object, name) and seeing whether it raises an AttributeError or not.)

hash(object)

Return the hash value of the object (if it has one). Hash values are integers. They are used to quickly compare dictionary keys during a dictionary lookup. Numeric values that compare equal have the same hash value (even if they are of different types, as is the case for 1 and 1.0).

Informacja

For objects with custom __hash__() methods, note that hash() truncates the return value based on the bit width of the host machine. See __hash__() for details.

help([object])

Invoke the built-in help system. (This function is intended for interactive use.) If no argument is given, the interactive help system starts on the interpreter console. If the argument is a string, then the string is looked up as the name of a module, function, class, method, keyword, or documentation topic, and a help page is printed on the console. If the argument is any other kind of object, a help page on the object is generated.

Note that if a slash(/) appears in the parameter list of a function, when invoking help(), it means that the parameters prior to the slash are positional-only. For more info, see the FAQ entry on positional-only parameters.

This function is added to the built-in namespace by the site module.

Zmienione w wersji 3.4: Changes to pydoc and inspect mean that the reported signatures for callables are now more comprehensive and consistent.

hex(x)

Convert an integer number to a lowercase hexadecimal string prefixed with „0x”. If x is not a Python int object, it has to define an __index__() method that returns an integer. Some examples:

>>> hex(255)
'0xff'
>>> hex(-42)
'-0x2a'

If you want to convert an integer number to an uppercase or lower hexadecimal string with prefix or not, you can use either of the following ways:

>>> '%#x' % 255, '%x' % 255, '%X' % 255
('0xff', 'ff', 'FF')
>>> format(255, '#x'), format(255, 'x'), format(255, 'X')
('0xff', 'ff', 'FF')
>>> f'{255:#x}', f'{255:x}', f'{255:X}'
('0xff', 'ff', 'FF')

Zobacz też format() po więcej informacji.

See also int() for converting a hexadecimal string to an integer using a base of 16.

Informacja

To obtain a hexadecimal string representation for a float, use the float.hex() method.

id(object)

Return the „identity” of an object. This is an integer which is guaranteed to be unique and constant for this object during its lifetime. Two objects with non-overlapping lifetimes may have the same id() value.

CPython implementation detail: This is the address of the object in memory.

Raises an auditing event builtins.id with argument id.

input([prompt])

If the prompt argument is present, it is written to standard output without a trailing newline. The function then reads a line from input, converts it to a string (stripping a trailing newline), and returns that. When EOF is read, EOFError is raised. Example:

>>> s = input('--> ') 
--> Monty Python's Flying Circus
>>> s 
"Monty Python's Flying Circus"

If the readline module was loaded, then input() will use it to provide elaborate line editing and history features.

Raises an auditing event builtins.input with argument prompt before reading input

Raises an auditing event builtins.input/result with the result after successfully reading input.

class int([x])
class int(x, base=10)

Return an integer object constructed from a number or string x, or return 0 if no arguments are given. If x defines __int__(), int(x) returns x.__int__(). If x defines __index__(), it returns x.__index__(). If x defines __trunc__(), it returns x.__trunc__(). For floating point numbers, this truncates towards zero.

If x is not a number or if base is given, then x must be a string, bytes, or bytearray instance representing an integer literal in radix base. Optionally, the literal can be preceded by + or - (with no space in between) and surrounded by whitespace. A base-n literal consists of the digits 0 to n-1, with a to z (or A to Z) having values 10 to 35. The default base is 10. The allowed values are 0 and 2–36. Base-2, -8, and -16 literals can be optionally prefixed with 0b/0B, 0o/0O, or 0x/0X, as with integer literals in code. Base 0 means to interpret exactly as a code literal, so that the actual base is 2, 8, 10, or 16, and so that int('010', 0) is not legal, while int('010') is, as well as int('010', 8).

The integer type is described in Numeric Types — int, float, complex.

Zmienione w wersji 3.4: If base is not an instance of int and the base object has a base.__index__ method, that method is called to obtain an integer for the base. Previous versions used base.__int__ instead of base.__index__.

Zmienione w wersji 3.6: Grouping digits with underscores as in code literals is allowed.

Zmienione w wersji 3.7: x jest teraz parametrem positional-only.

Zmienione w wersji 3.8: Falls back to __index__() if __int__() is not defined.

Zmienione w wersji 3.9.14: int string inputs and string representations can be limited to help avoid denial of service attacks. A ValueError is raised when the limit is exceeded while converting a string x to an int or when converting an int into a string would exceed the limit. See the integer string conversion length limitation documentation.

isinstance(object, classinfo)

Return True if the object argument is an instance of the classinfo argument, or of a (direct, indirect or virtual) subclass thereof. If object is not an object of the given type, the function always returns False. If classinfo is a tuple of type objects (or recursively, other such tuples), return True if object is an instance of any of the types. If classinfo is not a type or tuple of types and such tuples, a TypeError exception is raised.

issubclass(class, classinfo)

Return True if class is a subclass (direct, indirect or virtual) of classinfo. A class is considered a subclass of itself. classinfo may be a tuple of class objects (or recursively, other such tuples), in which case return True if class is a subclass of any entry in classinfo. In any other case, a TypeError exception is raised.

iter(object[, sentinel])

Return an iterator object. The first argument is interpreted very differently depending on the presence of the second argument. Without a second argument, object must be a collection object which supports the iteration protocol (the __iter__() method), or it must support the sequence protocol (the __getitem__() method with integer arguments starting at 0). If it does not support either of those protocols, TypeError is raised. If the second argument, sentinel, is given, then object must be a callable object. The iterator created in this case will call object with no arguments for each call to its __next__() method; if the value returned is equal to sentinel, StopIteration will be raised, otherwise the value will be returned.

See also Iterator Types.

One useful application of the second form of iter() is to build a block-reader. For example, reading fixed-width blocks from a binary database file until the end of file is reached:

from functools import partial
with open('mydata.db', 'rb') as f:
  for block in iter(partial(f.read, 64), b''):
    process_block(block)
len(s)

Return the length (the number of items) of an object. The argument may be a sequence (such as a string, bytes, tuple, list, or range) or a collection (such as a dictionary, set, or frozen set).

CPython implementation detail: len raises OverflowError on lengths larger than sys.maxsize, such as range(2 ** 100).

class list([iterable])

Rather than being a function, list is actually a mutable sequence type, as documented in Listy and Sequence Types — list, tuple, range.

locals()

Update and return a dictionary representing the current local symbol table. Free variables are returned by locals() when it is called in function blocks, but not in class blocks. Note that at the module level, locals() and globals() are the same dictionary.

Informacja

The contents of this dictionary should not be modified; changes may not affect the values of local and free variables used by the interpreter.

map(function, iterable, ...)

Return an iterator that applies function to every item of iterable, yielding the results. If additional iterable arguments are passed, function must take that many arguments and is applied to the items from all iterables in parallel. With multiple iterables, the iterator stops when the shortest iterable is exhausted. For cases where the function inputs are already arranged into argument tuples, see itertools.starmap().

max(iterable, *[, key, default])
max(arg1, arg2, *args[, key])

Return the largest item in an iterable or the largest of two or more arguments.

If one positional argument is provided, it should be an iterable. The largest item in the iterable is returned. If two or more positional arguments are provided, the largest of the positional arguments is returned.

There are two optional keyword-only arguments. The key argument specifies a one-argument ordering function like that used for list.sort(). The default argument specifies an object to return if the provided iterable is empty. If the iterable is empty and default is not provided, a ValueError is raised.

If multiple items are maximal, the function returns the first one encountered. This is consistent with other sort-stability preserving tools such as sorted(iterable, key=keyfunc, reverse=True)[0] and heapq.nlargest(1, iterable, key=keyfunc).

Nowe w wersji 3.4: The default keyword-only argument.

Zmienione w wersji 3.8: The key can be None.

class memoryview(object)

Return a „memory view” object created from the given argument. See Memory Views for more information.

min(iterable, *[, key, default])
min(arg1, arg2, *args[, key])

Return the smallest item in an iterable or the smallest of two or more arguments.

If one positional argument is provided, it should be an iterable. The smallest item in the iterable is returned. If two or more positional arguments are provided, the smallest of the positional arguments is returned.

There are two optional keyword-only arguments. The key argument specifies a one-argument ordering function like that used for list.sort(). The default argument specifies an object to return if the provided iterable is empty. If the iterable is empty and default is not provided, a ValueError is raised.

If multiple items are minimal, the function returns the first one encountered. This is consistent with other sort-stability preserving tools such as sorted(iterable, key=keyfunc)[0] and heapq.nsmallest(1, iterable, key=keyfunc).

Nowe w wersji 3.4: The default keyword-only argument.

Zmienione w wersji 3.8: The key can be None.

next(iterator[, default])

Retrieve the next item from the iterator by calling its __next__() method. If default is given, it is returned if the iterator is exhausted, otherwise StopIteration is raised.

class object

Return a new featureless object. object is a base for all classes. It has the methods that are common to all instances of Python classes. This function does not accept any arguments.

Informacja

object does not have a __dict__, so you can’t assign arbitrary attributes to an instance of the object class.

oct(x)

Convert an integer number to an octal string prefixed with „0o”. The result is a valid Python expression. If x is not a Python int object, it has to define an __index__() method that returns an integer. For example:

>>> oct(8)
'0o10'
>>> oct(-56)
'-0o70'

If you want to convert an integer number to octal string either with prefix „0o” or not, you can use either of the following ways.

>>> '%#o' % 10, '%o' % 10
('0o12', '12')
>>> format(10, '#o'), format(10, 'o')
('0o12', '12')
>>> f'{10:#o}', f'{10:o}'
('0o12', '12')

Zobacz też format() po więcej informacji.

open(file, mode='r', buffering=-1, encoding=None, errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)

Open file and return a corresponding file object. If the file cannot be opened, an OSError is raised. See Reading and Writing Files for more examples of how to use this function.

file is a path-like object giving the pathname (absolute or relative to the current working directory) of the file to be opened or an integer file descriptor of the file to be wrapped. (If a file descriptor is given, it is closed when the returned I/O object is closed, unless closefd is set to False.)

mode is an optional string that specifies the mode in which the file is opened. It defaults to 'r' which means open for reading in text mode. Other common values are 'w' for writing (truncating the file if it already exists), 'x' for exclusive creation and 'a' for appending (which on some Unix systems, means that all writes append to the end of the file regardless of the current seek position). In text mode, if encoding is not specified the encoding used is platform dependent: locale.getpreferredencoding(False) is called to get the current locale encoding. (For reading and writing raw bytes use binary mode and leave encoding unspecified.) The available modes are:

Character

Znaczenie

'r'

open for reading (default)

'w'

open for writing, truncating the file first

'x'

open for exclusive creation, failing if the file already exists

'a'

open for writing, appending to the end of the file if it exists

'b'

binary mode

't'

text mode (default)

'+'

open for updating (reading and writing)

The default mode is 'r' (open for reading text, synonym of 'rt'). Modes 'w+' and 'w+b' open and truncate the file. Modes 'r+' and 'r+b' open the file with no truncation.

As mentioned in the Overview, Python distinguishes between binary and text I/O. Files opened in binary mode (including 'b' in the mode argument) return contents as bytes objects without any decoding. In text mode (the default, or when 't' is included in the mode argument), the contents of the file are returned as str, the bytes having been first decoded using a platform-dependent encoding or using the specified encoding if given.

There is an additional mode character permitted, 'U', which no longer has any effect, and is considered deprecated. It previously enabled universal newlines in text mode, which became the default behaviour in Python 3.0. Refer to the documentation of the newline parameter for further details.

Informacja

Python doesn’t depend on the underlying operating system’s notion of text files; all the processing is done by Python itself, and is therefore platform-independent.

buffering is an optional integer used to set the buffering policy. Pass 0 to switch buffering off (only allowed in binary mode), 1 to select line buffering (only usable in text mode), and an integer > 1 to indicate the size in bytes of a fixed-size chunk buffer. Note that specifying a buffer size this way applies for binary buffered I/O, but TextIOWrapper (i.e., files opened with mode='r+') would have another buffering. To disable buffering in TextIOWrapper, consider using the write_through flag for io.TextIOWrapper.reconfigure(). When no buffering argument is given, the default buffering policy works as follows:

 • Binary files are buffered in fixed-size chunks; the size of the buffer is chosen using a heuristic trying to determine the underlying device’s „block size” and falling back on io.DEFAULT_BUFFER_SIZE. On many systems, the buffer will typically be 4096 or 8192 bytes long.

 • „Interactive” text files (files for which isatty() returns True) use line buffering. Other text files use the policy described above for binary files.

encoding is the name of the encoding used to decode or encode the file. This should only be used in text mode. The default encoding is platform dependent (whatever locale.getpreferredencoding() returns), but any text encoding supported by Python can be used. See the codecs module for the list of supported encodings.

errors is an optional string that specifies how encoding and decoding errors are to be handled—this cannot be used in binary mode. A variety of standard error handlers are available (listed under Error Handlers), though any error handling name that has been registered with codecs.register_error() is also valid. The standard names include:

 • 'strict' to raise a ValueError exception if there is an encoding error. The default value of None has the same effect.

 • 'ignore' ignores errors. Note that ignoring encoding errors can lead to data loss.

 • 'replace' causes a replacement marker (such as '?') to be inserted where there is malformed data.

 • 'surrogateescape' will represent any incorrect bytes as low surrogate code units ranging from U+DC80 to U+DCFF. These surrogate code units will then be turned back into the same bytes when the surrogateescape error handler is used when writing data. This is useful for processing files in an unknown encoding.

 • 'xmlcharrefreplace' is only supported when writing to a file. Characters not supported by the encoding are replaced with the appropriate XML character reference &#nnn;.

 • 'backslashreplace' replaces malformed data by Python’s backslashed escape sequences.

 • 'namereplace' (also only supported when writing) replaces unsupported characters with \N{...} escape sequences.

newline controls how universal newlines mode works (it only applies to text mode). It can be None, '', '\n', '\r', and '\r\n'. It works as follows:

 • When reading input from the stream, if newline is None, universal newlines mode is enabled. Lines in the input can end in '\n', '\r', or '\r\n', and these are translated into '\n' before being returned to the caller. If it is '', universal newlines mode is enabled, but line endings are returned to the caller untranslated. If it has any of the other legal values, input lines are only terminated by the given string, and the line ending is returned to the caller untranslated.

 • When writing output to the stream, if newline is None, any '\n' characters written are translated to the system default line separator, os.linesep. If newline is '' or '\n', no translation takes place. If newline is any of the other legal values, any '\n' characters written are translated to the given string.

If closefd is False and a file descriptor rather than a filename was given, the underlying file descriptor will be kept open when the file is closed. If a filename is given closefd must be True (the default) otherwise an error will be raised.

A custom opener can be used by passing a callable as opener. The underlying file descriptor for the file object is then obtained by calling opener with (file, flags). opener must return an open file descriptor (passing os.open as opener results in functionality similar to passing None).

The newly created file is non-inheritable.

The following example uses the dir_fd parameter of the os.open() function to open a file relative to a given directory:

>>> import os
>>> dir_fd = os.open('somedir', os.O_RDONLY)
>>> def opener(path, flags):
...   return os.open(path, flags, dir_fd=dir_fd)
...
>>> with open('spamspam.txt', 'w', opener=opener) as f:
...   print('This will be written to somedir/spamspam.txt', file=f)
...
>>> os.close(dir_fd) # don't leak a file descriptor

The type of file object returned by the open() function depends on the mode. When open() is used to open a file in a text mode ('w', 'r', 'wt', 'rt', etc.), it returns a subclass of io.TextIOBase (specifically io.TextIOWrapper). When used to open a file in a binary mode with buffering, the returned class is a subclass of io.BufferedIOBase. The exact class varies: in read binary mode, it returns an io.BufferedReader; in write binary and append binary modes, it returns an io.BufferedWriter, and in read/write mode, it returns an io.BufferedRandom. When buffering is disabled, the raw stream, a subclass of io.RawIOBase, io.FileIO, is returned.

See also the file handling modules, such as, fileinput, io (where open() is declared), os, os.path, tempfile, and shutil.

Raises an auditing event open with arguments file, mode, flags.

The mode and flags arguments may have been modified or inferred from the original call.

Zmienione w wersji 3.3:
 • The opener parameter was added.

 • The 'x' mode was added.

 • IOError used to be raised, it is now an alias of OSError.

 • FileExistsError is now raised if the file opened in exclusive creation mode ('x') already exists.

Zmienione w wersji 3.4:
 • The file is now non-inheritable.

Deprecated since version 3.4, will be removed in version 3.10: The 'U' mode.

Zmienione w wersji 3.5:
 • If the system call is interrupted and the signal handler does not raise an exception, the function now retries the system call instead of raising an InterruptedError exception (see PEP 475 for the rationale).

 • The 'namereplace' error handler was added.

Zmienione w wersji 3.6:
ord(c)

Given a string representing one Unicode character, return an integer representing the Unicode code point of that character. For example, ord('a') returns the integer 97 and ord('€') (Euro sign) returns 8364. This is the inverse of chr().

pow(base, exp[, mod])

Return base to the power exp; if mod is present, return base to the power exp, modulo mod (computed more efficiently than pow(base, exp) % mod). The two-argument form pow(base, exp) is equivalent to using the power operator: base**exp.

The arguments must have numeric types. With mixed operand types, the coercion rules for binary arithmetic operators apply. For int operands, the result has the same type as the operands (after coercion) unless the second argument is negative; in that case, all arguments are converted to float and a float result is delivered. For example, pow(10, 2) returns 100, but pow(10, -2) returns 0.01. For a negative base of type int or float and a non-integral exponent, a complex result is delivered. For example, pow(-9, 0.5) returns a value close to 3j.

For int operands base and exp, if mod is present, mod must also be of integer type and mod must be nonzero. If mod is present and exp is negative, base must be relatively prime to mod. In that case, pow(inv_base, -exp, mod) is returned, where inv_base is an inverse to base modulo mod.

Here’s an example of computing an inverse for 38 modulo 97:

>>> pow(38, -1, mod=97)
23
>>> 23 * 38 % 97 == 1
True

Zmienione w wersji 3.8: For int operands, the three-argument form of pow now allows the second argument to be negative, permitting computation of modular inverses.

Zmienione w wersji 3.8: Allow keyword arguments. Formerly, only positional arguments were supported.

print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)

Print objects to the text stream file, separated by sep and followed by end. sep, end, file and flush, if present, must be given as keyword arguments.

All non-keyword arguments are converted to strings like str() does and written to the stream, separated by sep and followed by end. Both sep and end must be strings; they can also be None, which means to use the default values. If no objects are given, print() will just write end.

The file argument must be an object with a write(string) method; if it is not present or None, sys.stdout will be used. Since printed arguments are converted to text strings, print() cannot be used with binary mode file objects. For these, use file.write(...) instead.

Whether output is buffered is usually determined by file, but if the flush keyword argument is true, the stream is forcibly flushed.

Zmienione w wersji 3.3: Added the flush keyword argument.

class property(fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None)

Return a property attribute.

fget is a function for getting an attribute value. fset is a function for setting an attribute value. fdel is a function for deleting an attribute value. And doc creates a docstring for the attribute.

A typical use is to define a managed attribute x:

class C:
  def __init__(self):
    self._x = None

  def getx(self):
    return self._x

  def setx(self, value):
    self._x = value

  def delx(self):
    del self._x

  x = property(getx, setx, delx, "I'm the 'x' property.")

If c is an instance of C, c.x will invoke the getter, c.x = value will invoke the setter and del c.x the deleter.

If given, doc will be the docstring of the property attribute. Otherwise, the property will copy fget’s docstring (if it exists). This makes it possible to create read-only properties easily using property() as a decorator:

class Parrot:
  def __init__(self):
    self._voltage = 100000

  @property
  def voltage(self):
    """Get the current voltage."""
    return self._voltage

The @property decorator turns the voltage() method into a „getter” for a read-only attribute with the same name, and it sets the docstring for voltage to „Get the current voltage.”

A property object has getter, setter, and deleter methods usable as decorators that create a copy of the property with the corresponding accessor function set to the decorated function. This is best explained with an example:

class C:
  def __init__(self):
    self._x = None

  @property
  def x(self):
    """I'm the 'x' property."""
    return self._x

  @x.setter
  def x(self, value):
    self._x = value

  @x.deleter
  def x(self):
    del self._x

This code is exactly equivalent to the first example. Be sure to give the additional functions the same name as the original property (x in this case.)

The returned property object also has the attributes fget, fset, and fdel corresponding to the constructor arguments.

Zmienione w wersji 3.5: The docstrings of property objects are now writeable.

class range(stop)
class range(start, stop[, step])

Rather than being a function, range is actually an immutable sequence type, as documented in Ranges and Sequence Types — list, tuple, range.

repr(object)

Return a string containing a printable representation of an object. For many types, this function makes an attempt to return a string that would yield an object with the same value when passed to eval(), otherwise the representation is a string enclosed in angle brackets that contains the name of the type of the object together with additional information often including the name and address of the object. A class can control what this function returns for its instances by defining a __repr__() method.

reversed(seq)

Return a reverse iterator. seq must be an object which has a __reversed__() method or supports the sequence protocol (the __len__() method and the __getitem__() method with integer arguments starting at 0).

round(number[, ndigits])

Return number rounded to ndigits precision after the decimal point. If ndigits is omitted or is None, it returns the nearest integer to its input.

For the built-in types supporting round(), values are rounded to the closest multiple of 10 to the power minus ndigits; if two multiples are equally close, rounding is done toward the even choice (so, for example, both round(0.5) and round(-0.5) are 0, and round(1.5) is 2). Any integer value is valid for ndigits (positive, zero, or negative). The return value is an integer if ndigits is omitted or None. Otherwise the return value has the same type as number.

For a general Python object number, round delegates to number.__round__.

Informacja

The behavior of round() for floats can be surprising: for example, round(2.675, 2) gives 2.67 instead of the expected 2.68. This is not a bug: it’s a result of the fact that most decimal fractions can’t be represented exactly as a float. See Arytmetyka liczb zmiennoprzecinkowych: Problemy i ograniczenia for more information.

class set([iterable])

Return a new set object, optionally with elements taken from iterable. set is a built-in class. See set and Set Types — set, frozenset for documentation about this class.

For other containers see the built-in frozenset, list, tuple, and dict classes, as well as the collections module.

setattr(object, name, value)

This is the counterpart of getattr(). The arguments are an object, a string and an arbitrary value. The string may name an existing attribute or a new attribute. The function assigns the value to the attribute, provided the object allows it. For example, setattr(x, 'foobar', 123) is equivalent to x.foobar = 123.

Informacja

Since private name mangling happens at compilation time, one must manually mangle a private attribute’s (attributes with two leading underscores) name in order to set it with setattr().

class slice(stop)
class slice(start, stop[, step])

Return a slice object representing the set of indices specified by range(start, stop, step). The start and step arguments default to None. Slice objects have read-only data attributes start, stop and step which merely return the argument values (or their default). They have no other explicit functionality; however they are used by NumPy and other third party packages. Slice objects are also generated when extended indexing syntax is used. For example: a[start:stop:step] or a[start:stop, i]. See itertools.islice() for an alternate version that returns an iterator.

sorted(iterable, /, *, key=None, reverse=False)

Return a new sorted list from the items in iterable.

Has two optional arguments which must be specified as keyword arguments.

key specifies a function of one argument that is used to extract a comparison key from each element in iterable (for example, key=str.lower). The default value is None (compare the elements directly).

reverse is a boolean value. If set to True, then the list elements are sorted as if each comparison were reversed.

Use functools.cmp_to_key() to convert an old-style cmp function to a key function.

The built-in sorted() function is guaranteed to be stable. A sort is stable if it guarantees not to change the relative order of elements that compare equal — this is helpful for sorting in multiple passes (for example, sort by department, then by salary grade).

The sort algorithm uses only < comparisons between items. While defining an __lt__() method will suffice for sorting, PEP 8 recommends that all six rich comparisons be implemented. This will help avoid bugs when using the same data with other ordering tools such as max() that rely on a different underlying method. Implementing all six comparisons also helps avoid confusion for mixed type comparisons which can call reflected the __gt__() method.

For sorting examples and a brief sorting tutorial, see Sorting HOW TO.

@staticmethod

Transform a method into a static method.

A static method does not receive an implicit first argument. To declare a static method, use this idiom:

class C:
  @staticmethod
  def f(arg1, arg2, ...): ...

The @staticmethod form is a function decorator – see Function definitions for details.

A static method can be called either on the class (such as C.f()) or on an instance (such as C().f()).

Static methods in Python are similar to those found in Java or C++. Also see classmethod() for a variant that is useful for creating alternate class constructors.

Like all decorators, it is also possible to call staticmethod as a regular function and do something with its result. This is needed in some cases where you need a reference to a function from a class body and you want to avoid the automatic transformation to instance method. For these cases, use this idiom:

class C:
  builtin_open = staticmethod(open)

For more information on static methods, see The standard type hierarchy.

class str(object='')
class str(object=b'', encoding='utf-8', errors='strict')

Return a str version of object. See str() for details.

str is the built-in string class. For general information about strings, see Text Sequence Type — str.

sum(iterable, /, start=0)

Sums start and the items of an iterable from left to right and returns the total. The iterable’s items are normally numbers, and the start value is not allowed to be a string.

For some use cases, there are good alternatives to sum(). The preferred, fast way to concatenate a sequence of strings is by calling ''.join(sequence). To add floating point values with extended precision, see math.fsum(). To concatenate a series of iterables, consider using itertools.chain().

Zmienione w wersji 3.8: The start parameter can be specified as a keyword argument.

super([type[, object-or-type]])

Return a proxy object that delegates method calls to a parent or sibling class of type. This is useful for accessing inherited methods that have been overridden in a class.

The object-or-type determines the method resolution order to be searched. The search starts from the class right after the type.

For example, if __mro__ of object-or-type is D -> B -> C -> A -> object and the value of type is B, then super() searches C -> A -> object.

The __mro__ attribute of the object-or-type lists the method resolution search order used by both getattr() and super(). The attribute is dynamic and can change whenever the inheritance hierarchy is updated.

If the second argument is omitted, the super object returned is unbound. If the second argument is an object, isinstance(obj, type) must be true. If the second argument is a type, issubclass(type2, type) must be true (this is useful for classmethods).

There are two typical use cases for super. In a class hierarchy with single inheritance, super can be used to refer to parent classes without naming them explicitly, thus making the code more maintainable. This use closely parallels the use of super in other programming languages.

The second use case is to support cooperative multiple inheritance in a dynamic execution environment. This use case is unique to Python and is not found in statically compiled languages or languages that only support single inheritance. This makes it possible to implement „diamond diagrams” where multiple base classes implement the same method. Good design dictates that such implementations have the same calling signature in every case (because the order of calls is determined at runtime, because that order adapts to changes in the class hierarchy, and because that order can include sibling classes that are unknown prior to runtime).

For both use cases, a typical superclass call looks like this:

class C(B):
  def method(self, arg):
    super().method(arg)  # This does the same thing as:
                # super(C, self).method(arg)

In addition to method lookups, super() also works for attribute lookups. One possible use case for this is calling descriptors in a parent or sibling class.

Note that super() is implemented as part of the binding process for explicit dotted attribute lookups such as super().__getitem__(name). It does so by implementing its own __getattribute__() method for searching classes in a predictable order that supports cooperative multiple inheritance. Accordingly, super() is undefined for implicit lookups using statements or operators such as super()[name].

Also note that, aside from the zero argument form, super() is not limited to use inside methods. The two argument form specifies the arguments exactly and makes the appropriate references. The zero argument form only works inside a class definition, as the compiler fills in the necessary details to correctly retrieve the class being defined, as well as accessing the current instance for ordinary methods.

For practical suggestions on how to design cooperative classes using super(), see guide to using super().

class tuple([iterable])

Rather than being a function, tuple is actually an immutable sequence type, as documented in Tuples and Sequence Types — list, tuple, range.

class type(object)
class type(name, bases, dict, **kwds)

With one argument, return the type of an object. The return value is a type object and generally the same object as returned by object.__class__.

The isinstance() built-in function is recommended for testing the type of an object, because it takes subclasses into account.

With three arguments, return a new type object. This is essentially a dynamic form of the class statement. The name string is the class name and becomes the __name__ attribute. The bases tuple contains the base classes and becomes the __bases__ attribute; if empty, object, the ultimate base of all classes, is added. The dict dictionary contains attribute and method definitions for the class body; it may be copied or wrapped before becoming the __dict__ attribute. The following two statements create identical type objects:

>>> class X:
...   a = 1
...
>>> X = type('X', (), dict(a=1))

See also Type Objects.

Keyword arguments provided to the three argument form are passed to the appropriate metaclass machinery (usually __init_subclass__()) in the same way that keywords in a class definition (besides metaclass) would.

See also Customizing class creation.

Zmienione w wersji 3.6: Subclasses of type which don’t override type.__new__ may no longer use the one-argument form to get the type of an object.

vars([object])

Return the __dict__ attribute for a module, class, instance, or any other object with a __dict__ attribute.

Objects such as modules and instances have an updateable __dict__ attribute; however, other objects may have write restrictions on their __dict__ attributes (for example, classes use a types.MappingProxyType to prevent direct dictionary updates).

Without an argument, vars() acts like locals(). Note, the locals dictionary is only useful for reads since updates to the locals dictionary are ignored.

A TypeError exception is raised if an object is specified but it doesn’t have a __dict__ attribute (for example, if its class defines the __slots__ attribute).

zip(*iterables)

Tworzy iterator, który zbiera elementy z każdego z iterabli.

Zwraca iterator krotek, gdzie ita krotka posiada ity element z każdego z argumentów będących sekwencjami lub iterablami. Iterator zatrzymuje się gdy najkrótsza z iterabli się wyczerpie. Gdy podany zostanie pojedyńczy argument, zwraca iteratek 1-krotek. Gdy wywołany zostanie bez argumentów, zwraca pusty iterator. Jest odpowiednikiem:

def zip(*iterables):
  # zip('ABCD', 'xy') --> Ax By
  sentinel = object()
  iterators = [iter(it) for it in iterables]
  while iterators:
    result = []
    for it in iterators:
      elem = next(it, sentinel)
      if elem is sentinel:
        return
      result.append(elem)
    yield tuple(result)

The left-to-right evaluation order of the iterables is guaranteed. This makes possible an idiom for clustering a data series into n-length groups using zip(*[iter(s)]*n). This repeats the same iterator n times so that each output tuple has the result of n calls to the iterator. This has the effect of dividing the input into n-length chunks.

zip() should only be used with unequal length inputs when you don’t care about trailing, unmatched values from the longer iterables. If those values are important, use itertools.zip_longest() instead.

zip() in conjunction with the * operator can be used to unzip a list:

>>> x = [1, 2, 3]
>>> y = [4, 5, 6]
>>> zipped = zip(x, y)
>>> list(zipped)
[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
>>> x2, y2 = zip(*zip(x, y))
>>> x == list(x2) and y == list(y2)
True
__import__(name, globals=None, locals=None, fromlist=(), level=0)

Informacja

This is an advanced function that is not needed in everyday Python programming, unlike importlib.import_module().

This function is invoked by the import statement. It can be replaced (by importing the builtins module and assigning to builtins.__import__) in order to change semantics of the import statement, but doing so is strongly discouraged as it is usually simpler to use import hooks (see PEP 302) to attain the same goals and does not cause issues with code which assumes the default import implementation is in use. Direct use of __import__() is also discouraged in favor of importlib.import_module().

The function imports the module name, potentially using the given globals and locals to determine how to interpret the name in a package context. The fromlist gives the names of objects or submodules that should be imported from the module given by name. The standard implementation does not use its locals argument at all, and uses its globals only to determine the package context of the import statement.

level specifies whether to use absolute or relative imports. 0 (the default) means only perform absolute imports. Positive values for level indicate the number of parent directories to search relative to the directory of the module calling __import__() (see PEP 328 for the details).

When the name variable is of the form package.module, normally, the top-level package (the name up till the first dot) is returned, not the module named by name. However, when a non-empty fromlist argument is given, the module named by name is returned.

For example, the statement import spam results in bytecode resembling the following code:

spam = __import__('spam', globals(), locals(), [], 0)

The statement import spam.ham results in this call:

spam = __import__('spam.ham', globals(), locals(), [], 0)

Note how __import__() returns the toplevel module here because this is the object that is bound to a name by the import statement.

On the other hand, the statement from spam.ham import eggs, sausage as saus results in

_temp = __import__('spam.ham', globals(), locals(), ['eggs', 'sausage'], 0)
eggs = _temp.eggs
saus = _temp.sausage

Here, the spam.ham module is returned from __import__(). From this object, the names to import are retrieved and assigned to their respective names.

If you simply want to import a module (potentially within a package) by name, use importlib.import_module().

Zmienione w wersji 3.3: Negative values for level are no longer supported (which also changes the default value to 0).

Zmienione w wersji 3.9: When the command line options -E or -I are being used, the environment variable PYTHONCASEOK is now ignored.

Przypisy

1

Zwróć uwagę, że parser akceptuje tylko Unixowy styl końca linii. Jeśli wczytujesz kod z pliku, wykorzystaj konwersję linii aby przekonwertować style końca linii Winows albo Mac.