site — Site-specific configuration hook

Вихідний код: Lib/site.py


Цей модуль автоматично імпортується під час ініціалізації. Автоматичний імпорт можна придушити за допомогою опції інтерпретатора -S.

Importing this module will append site-specific paths to the module search path and add a few builtins, unless -S was used. In that case, this module can be safely imported with no automatic modifications to the module search path or additions to the builtins. To explicitly trigger the usual site-specific additions, call the main() function.

Змінено в версії 3.3: Імпорт модуля, який використовується для ініціювання маніпуляцій шляхом, навіть якщо використовується -S.

Він починається зі створення до чотирьох каталогів із головної та хвостової частин. Для головної частини він використовує sys.prefix і sys.exec_prefix; порожні голови пропускаються. Для останньої частини використовується порожній рядок, а потім lib/site-packages (у Windows) або lib/pythonX.Y/site-packages (в Unix і macOS). Для кожної з різних комбінацій голови та хвоста він перевіряє, чи посилається вона на існуючий каталог, і якщо так, додає його до sys.path, а також перевіряє щойно доданий шлях для файлів конфігурації.

Змінено в версії 3.5: Підтримку каталогу «site-python» видалено.

Якщо файл із назвою «pyvenv.cfg» існує на один каталог вище sys.executable, sys.prefix і sys.exec_prefix встановлюються для цього каталогу, а також перевіряється наявність пакетів сайту (sys.base_prefix і sys.base_exec_prefix завжди будуть «справжні» префікси інсталяції Python). Якщо «pyvenv.cfg» (файл конфігурації початкового завантаження) містить ключ «include-system-site-packages» зі значенням, відмінним від «true» (незалежно від регістру), у префіксах системного рівня не здійснюватиметься пошук site- пакети; інакше вони будуть.

Файл конфігурації шляху – це файл, назва якого має вигляд name.pth і існує в одному з чотирьох каталогів, згаданих вище; його вміст — це додаткові елементи (по одному на рядок), які потрібно додати до sys.path. Неіснуючі елементи ніколи не додаються до sys.path, і не виконується перевірка того, що елемент посилається на каталог, а не на файл. Жоден елемент не додається до sys.path більше одного разу. Порожні рядки та рядки, що починаються з # пропускаються. Рядки, що починаються з import (за яким йде пробіл або табуляція), виконуються.

Примітка

Виконуваний рядок у файлі .pth запускається під час кожного запуску Python, незалежно від того, чи буде фактично використовуватися певний модуль. Тому його вплив слід звести до мінімуму. Основне призначення рядків виконуваного файлу — зробити відповідний(і) модуль(и) доступним для імпорту (завантажити сторонні перехоплювачі імпорту, налаштувати PATH тощо). Будь-яка інша ініціалізація має виконуватися після фактичного імпорту модуля, якщо і коли це відбувається. Обмеження фрагмента коду одним рядком є навмисним заходом, щоб перешкодити розміщенню тут чогось більш складного.

Наприклад, припустімо, що sys.prefix і sys.exec_prefix мають значення /usr/local. Потім бібліотеку Python X.Y встановлюють у /usr/local/lib/pythonX.Y. Припустімо, що тут є підкаталог /usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages з трьома підкаталогами, foo, bar і spam, і два файли конфігурації шляху, foo.pth і bar.pth. Припустимо, що foo.pth містить наступне:

# foo package configuration

foo
bar
bletch

і bar.pth містить:

# bar package configuration

bar

Потім до sys.path додаються наступні каталоги для певної версії в такому порядку:

/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages/bar
/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages/foo

Зауважте, що bletch пропущено, оскільки його не існує; каталог bar передує каталогу foo, оскільки bar.pth стоїть перед foo.pth в алфавітному порядку; і spam пропущено, оскільки він не згадується в обох файлах конфігурації шляху.

sitecustomize

After these path manipulations, an attempt is made to import a module named sitecustomize, which can perform arbitrary site-specific customizations. It is typically created by a system administrator in the site-packages directory. If this import fails with an ImportError or its subclass exception, and the exception’s name attribute equals to 'sitecustomize', it is silently ignored. If Python is started without output streams available, as with pythonw.exe on Windows (which is used by default to start IDLE), attempted output from sitecustomize is ignored. Any other exception causes a silent and perhaps mysterious failure of the process.

usercustomize

After this, an attempt is made to import a module named usercustomize, which can perform arbitrary user-specific customizations, if ENABLE_USER_SITE is true. This file is intended to be created in the user site-packages directory (see below), which is part of sys.path unless disabled by -s. If this import fails with an ImportError or its subclass exception, and the exception’s name attribute equals to 'usercustomize', it is silently ignored.

Зауважте, що для деяких не-Unix систем sys.prefix і sys.exec_prefix порожні, а маніпуляції зі шляхом пропускаються; проте спроба імпорту sitecustomize і usercustomize все ще робиться.

Конфігурація Readline

У системах, які підтримують readline, цей модуль також імпортуватиме та налаштовуватиме модуль rlcompleter, якщо Python запущено в інтерактивному режимі і без -S варіант. За замовчуванням увімкнено завершення табуляції та використання ~/.python_history як файлу збереження історії. Щоб вимкнути його, видаліть (або змініть) атрибут sys.__interactivehook__ у вашому модулі sitecustomize або usercustomize або у вашому файлі PYTHONSTARTUP.

Змінено в версії 3.4: Активацію rlcompleter та історії було зроблено автоматично.

Зміст модуля

site.PREFIXES

Список префіксів для каталогів пакетів сайту.

site.ENABLE_USER_SITE

Прапор, який показує статус каталогу пакетів сайтів користувача. True означає, що його ввімкнено та було додано до sys.path. False означає, що його було вимкнено за запитом користувача (з -s або PYTHONNOUSERSITE). None означає, що його було вимкнено з міркувань безпеки (невідповідність між ідентифікатором користувача чи групи та ефективним ідентифікатором) або адміністратором.

site.USER_SITE

Шлях до пакетів сайту користувача для запущеного Python. Може бути None, якщо getusersitepackages() ще не було викликано. Значення за замовчуванням: ~/.local/lib/pythonX.Y/site-packages для збірок UNIX і macOS без фреймворків, ~/Library/Python/X.Y/lib/python/ site-packages для збірок фреймворків macOS і %APPDATA%\Python\PythonXY\site-packages для Windows. Цей каталог є каталогом сайту, що означає, що файли .pth у ньому будуть оброблені.

site.USER_BASE

Path to the base directory for the user site-packages. Can be None if getuserbase() hasn’t been called yet. Default value is ~/.local for UNIX and macOS non-framework builds, ~/Library/Python/X.Y for macOS framework builds, and %APPDATA%\Python for Windows. This value is used to compute the installation directories for scripts, data files, Python modules, etc. for the user installation scheme. See also PYTHONUSERBASE.

site.main()

Додає всі стандартні каталоги сайту до шляху пошуку модуля. Ця функція викликається автоматично під час імпорту цього модуля, якщо інтерпретатор Python не було запущено з прапорцем -S.

Змінено в версії 3.3: Ця функція раніше називалася безумовно.

site.addsitedir(sitedir, known_paths=None)

Додайте каталог до sys.path і обробіть його файли .pth. Зазвичай використовується в sitecustomize або usercustomize (див. вище).

site.getsitepackages()

Повертає список, що містить усі глобальні каталоги пакетів сайту.

Added in version 3.2.

site.getuserbase()

Повертає шлях до каталогу бази користувача, USER_BASE. Якщо він ще не ініціалізований, ця функція також встановить його, поважаючи PYTHONUSERBASE.

Added in version 3.2.

site.getusersitepackages()

Повертає шлях до каталогу пакетів сайтів користувача, USER_SITE. Якщо він ще не ініціалізований, ця функція також встановить його, поважаючи USER_BASE. Щоб визначити, чи було додано специфічні для користувача пакети сайтів до sys.path, слід використовувати ENABLE_USER_SITE.

Added in version 3.2.

Інтерфейс командного рядка

Модуль site також надає спосіб отримати каталоги користувача з командного рядка:

$ python -m site --user-site
/home/user/.local/lib/python3.11/site-packages

Якщо його викликати без аргументів, він надрукує вміст sys.path на стандартному виводі, а потім значення USER_BASE і те, чи існує каталог, потім те саме для USER_SITE і, нарешті, значення ENABLE_USER_SITE.

--user-base

Надрукуйте шлях до каталогу бази користувача.

--user-site

Надрукуйте шлях до каталогу site-packages користувача.

Якщо задано обидва параметри, буде надруковано базу користувачів і сайт користувачів (завжди в такому порядку), розділених os.pathsep.

Якщо вказано будь-який параметр, сценарій завершить роботу з одним із таких значень: 0, якщо каталог пакетів сайту користувача ввімкнено, 1, якщо він був вимкнений користувачем, 2, якщо його вимкнено з міркувань безпеки або адміністратором, і значення більше 2, якщо є помилка.

Дивись також