array — Efektywne tablice wartości numerycznych


Ten moduł definiuje typ przedmiotu który może w zwarty sposób reprezentować tabelę podstawowych wartości: znaków, liczb całkowitych, liczb zmiennoprzecinkowych. Tablice są typami sekwencyjnymi i zachowują się bardzo podobnie do list, z wyjątkiem tego, że typy przedmiotów zachowanych w nich są ograniczone. Typ jest określony w czasie tworzenia przedmiotu przez użycie kodu typu który jest pojedynczym znakiem. Następujące kody typów są określone:

Kod typu

typ języka C

typ Pythona

Minimalny rozmiar w bajtach

Notatki

'b'

typ znakowy z bitem znaku

int

1

'B'

nieoznaczony typ znakowy

int

1

'u'

wchar_t

znak Unicode

2

(1)

'h'

oznaczony typ krótki

int

2

'H'

nieoznaczony typ krótki

int

2

'i'

oznaczony typ int

int

2

'I'

nieoznaczony typ int

int

2

'I'

oznaczony typ długi

int

4

'L'

nieoznaczony typ długi

int

4

'q'

signed long long

int

8

'Q'

unsigned long long

int

8

'f'

typ (float) zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji

typ (float) zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji

4

'd'

typ (double) zmiennoprzecinkowy podwójnej precyzji

typ (float) zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji

8

Uwagi:

  1. It can be 16 bits or 32 bits depending on the platform.

    Zmienione w wersji 3.9: array('u') now uses wchar_t as C type instead of deprecated Py_UNICODE. This change doesn’t affect to its behavior because Py_UNICODE is alias of wchar_t since Python 3.3.

    Deprecated since version 3.3, will be removed in version 4.0.

Aktualna reprezentacja wartości jest określana przez architekturę maszyny (ściśle mówiąc przez wypełnienie C). Konkretny rozmiar może być dostępny przez właściwość itemsize

Moduł definiuje następujący typ:

class array.array(typecode[, initializer])

A new array whose items are restricted by typecode, and initialized from the optional initializer value, which must be a list, a bytes-like object, or iterable over elements of the appropriate type.

If given a list or string, the initializer is passed to the new array’s fromlist(), frombytes(), or fromunicode() method (see below) to add initial items to the array. Otherwise, the iterable initializer is passed to the extend() method.

Raises an auditing event array.__new__ with arguments typecode, initializer.

array.typecodes

Ciąg ze wszystkimi dostępnymi kodami typów.

Array objects support the ordinary sequence operations of indexing, slicing, concatenation, and multiplication. When using slice assignment, the assigned value must be an array object with the same type code; in all other cases, TypeError is raised. Array objects also implement the buffer interface, and may be used wherever bytes-like objects are supported.

Następujące elementy danych i sposobów postępowania są także wspierane:

array.typecode

Znak kodujący typ używany do tworzenia tabeli.

array.itemsize

długość w bajtach (kęsach) jednego elementu tabeli w wewnętrznym przedstawieniu.

array.append(x)

Dodaj nowy element o wartości x na koniec tabeli.

array.buffer_info()

Return a tuple (address, length) giving the current memory address and the length in elements of the buffer used to hold array’s contents. The size of the memory buffer in bytes can be computed as array.buffer_info()[1] * array.itemsize. This is occasionally useful when working with low-level (and inherently unsafe) I/O interfaces that require memory addresses, such as certain ioctl() operations. The returned numbers are valid as long as the array exists and no length-changing operations are applied to it.

Informacja

Gdy używa się tablic z kodu napisanego w języku C lub C++ (jedyna droga aby efektywnie skorzystać z tej informacji), to jest to bardziej sensowne aby użyć sprzęgu przestrzeni wymiany który jest wspierany przez przedmioty tablicowe. Ten sposób postępowania jest utrzymywany dla wstecznej zgodności i powinien być pomijany w nowym kodzie. Sprzęg przestrzeni wymiany jest opisany w Buffer Protocol.

array.byteswap()

„Zamień miejscami kęsy” - z ang. - „Byteswap” wszystkie elementy tablicy. To jest wspierane tylko dla wartości które są 1, 2, 4, lub 8 w rozmiarze; dla innych typów wartości wyjątek RuntimeError jest zgłaszany. Jest to użyteczne gdy wczytuje się dane z pliku zapisanym na maszynie o odmiennym porządku bajtów.

array.count(x)

Zwróć liczbę wystąpień x w tablicy.

array.extend(iterable)

Przyklej elementy z przedmiotu iterowalnego na koniec tablicy. Jeśli iterowalny jest kolejną tablicą, musi mieć dokładnie ten sam typ kodu; Jeśli nie, wyjątek TypeError będzie zgłoszony. Jeśli iterowalny nie jest tablicą, musi być iterowalny i jego elementy muszą być właściwego typu aby mogły być doklejone do tablicy.

array.frombytes(s)

Dokleja elementy z ciągu znaków, interpretując ciąg jako tablicę wartości maszynowych (tak jakby były one wszytane z pliku używając sposobu postępowania fromfile()).

Nowe w wersji 3.2: fromstring() is renamed to frombytes() for clarity.

array.fromfile(f, n)

Read n items (as machine values) from the file object f and append them to the end of the array. If less than n items are available, EOFError is raised, but the items that were available are still inserted into the array.

array.fromlist(list)

Doklej elementy z listy. To jest równoważne z for x in list: a.append(x) z wyjątkiem tego, że jeśli wystąpi błąd typu, tablica pozostanie niezmieniona.

array.fromunicode(s)

Extends this array with data from the given unicode string. The array must be a type 'u' array; otherwise a ValueError is raised. Use array.frombytes(unicodestring.encode(enc)) to append Unicode data to an array of some other type.

array.index(x)

Zwróć najmniejszy i taki że i jest indeksem pierwszego wystąpienia x w tablicy.

array.insert(i, x)

Wstaw nowy element o wartości x w tabeli przed pozycją i. Ujemne wartości są traktowane jako będące odniesieniem do pozycji od końca tabeli.

array.pop([i])

Usuwa element o indeksie i z tablicy i zwraca go. Opcjonalny parametr domyślnie jest -1, tak aby domyślnie ostatni element był usuwany i zwracany.

array.remove(x)

Usuń pierwsze wystąpienie x w tabeli.

array.reverse()

Odwróć kolejność elementów w tabeli.

array.tobytes()

Convert the array to an array of machine values and return the bytes representation (the same sequence of bytes that would be written to a file by the tofile() method.)

Nowe w wersji 3.2: tostring() is renamed to tobytes() for clarity.

array.tofile(f)

Write all items (as machine values) to the file object f.

array.tolist()

Zamień tabelę na zwykłą listę o tych samych elementach.

array.tounicode()

Convert the array to a unicode string. The array must be a type 'u' array; otherwise a ValueError is raised. Use array.tobytes().decode(enc) to obtain a unicode string from an array of some other type.

When an array object is printed or converted to a string, it is represented as array(typecode, initializer). The initializer is omitted if the array is empty, otherwise it is a string if the typecode is 'u', otherwise it is a list of numbers. The string is guaranteed to be able to be converted back to an array with the same type and value using eval(), so long as the array class has been imported using from array import array. Examples:

array('l')
array('u', 'hello \u2641')
array('l', [1, 2, 3, 4, 5])
array('d', [1.0, 2.0, 3.14])

Zobacz także

Module struct

Pakowanie i odpakowanie jednorodnych danych binarnych.

Module xdrlib

Pakowanie i odpakowanie Danych Zewnętrznej Reprezentacji (XDR) ( - z ang. - External Data Representation) jak używano w pewnych systemach zewnętrznego wywoływania procedur.

NumPy

The NumPy package defines another array type.